Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Chính

Chức vụ
  • Chuyên gia tư vấn tại trung tâm đào tạo phát triển Cộng đồng CTD
Kinh Nghiệm
  • Trung tâm đào tạo phát triển Cộng đồng CTD
Chuyên khoa
Ngôn ngữ
Tư vấn Xét nghiệm