Giới thiệu

Khoa Cấp Cứu - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu tự đến hay được chuyển tới bệnh viện. Đánh giá, phân lọai tình trạng bệnh và việc thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và chuyển tiếp vào khoa điều trị Chuyên khoa.
 

Đội ngũ
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
  • Tiếp nhận và giải quyết các trường hợp cấp cứu

  • Thực hiện cấp cứu theo mức độ ưu tiên

  • Tham gia cấp cứu ngòai bệnh viện

  • Tiếp nhận và giải quyết các trường hợp cấp cứu hàng loạt

Ngôn ngữ (1)