Giới thiệu

Khoa thành lập vào tháng 7 năm 1965. Khoa chuyên nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng đánh giá tác dụng của các vị thuốc, các bài thuốc Y học cổ truyền trên mô hình thực nghiệm. Tham gia kiểm nghiệm thuốc, nghiên cứu sản xuất chế phẩm thuốc trong Bệnh viện. Một số chế phẩm thuốc được phối hợp nghiên cứu có giá trị như : Cao mỏ quạ, Bevitin,Vitexin…Triển khai mô hình nghiên cứu dược lý, nghiên cứu tế bào, nuôi cấy, thử nghiệm tế bào gốc trong Bệnh viện. Khoa đã nghiệm thu 158 đề tài các cấp.

 

Đội ngũ
Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
  • Nghiên cứu các vị thuốc, các bài thuốc Y học cổ truyền 

  • Nghiên cứu ứng dụng của các vị thuốc, các bài thuốc Y học cổ truyền 

  • Kiểm nghiệm thuốc

  • Nghiên cứu chế phẩm thuốc Cao mỏ quạ trong bệnh viện

  • Nghiên cứu chế phẩm thuốc Bevitin trong bệnh viện

  • Nghiên cứu chế phẩm thuốc Vitexin trong bệnh viện

  • Nghiên cứu dược lý

  • Nghiên cứu tế bào

  • Nuôi cấy

  • Thử nghiệm tế bào gốc trong bệnh viện

Ngôn ngữ (1)