Giới thiệu

Khoa Sinh bệnh viện Từ Dũ có chức năng thực hiện công tác đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em trong bệnh viện. Khoa được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em.

Nhiệm vụ chính của khoa là cấp cứu – khám bệnh – chữa bệnh thực hiện tiếp nhận mọi trường hợp bệnh thuộc phạm vi của khoa để khám và chữa bệnh. Khoa là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa cao cấp đại học và trên đại học, đồng thời có trách nhiệm giảng dạy chuyên khoa ở bậc đại học và trên đại học. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong khoa và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn. Nghiên cứu khoa học khoa tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học về chuyên khoa. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và kỹ thuật tham gia công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới do bệnh viện sắp xếp.

Đội ngũ
Chuyên khoa (1)
Ngôn ngữ (2)