Hình ảnh thuốc

Tóm tắt thuốc

Số đăng ký:

VN-11583-10

Đóng gói:

Hộp chứa 7 lọ thuốc bột và 7 ống dung môi

Tiêu chuẩn:

NSX

Tuổi thọ:

24 tháng

Công ty sản xuất:

Ipsen Pharma Biotech

Quốc gia sản xuất:

France

Công ty đăng ký:

Ipsen Pharma

Quốc gia đăng ký:

France

Loại thuốc:

Hormon tuyến yên
Hỏi Bác sĩ Trả lời ngay trong ngày