Chuyên khoa (1)
Dịch vụ
 • Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ tự kỉ

 • Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ

 • Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ  AD/HD

 • Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ trẻ tăng động

 • Tổ chức các hoạt động can thiệp sớm cho trẻ chậm nói

 • Tổ chức giáo dục chuyên biệt cho trẻ tự kỉ

 • Tổ chức giáo dục chuyên biệt cho trẻ khuyết tật trí tuệ

 • Tổ chức giáo dục chuyên biệt cho trẻ AD/HD lớn tuổi

 • Đánh giá phát hiện tật và đánh giá sự phát triển của trẻ tự kỉ

 • Đánh giá phát hiện tật và đánh giá sự phát triển của trẻ khuyết tật trí tuệ

 • Đánh giá phát hiện tật và đánh giá sự phát triển của trẻ AD/HD

 • Đánh giá phát hiện tật và đánh giá sự phát triển của trẻ trẻ tăng động

 • Đánh giá phát hiện tật và đánh giá sự phát triển của trẻ chậm nói

 • Tư vấn, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ tự kỉ

 • Tư vấn, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ khuyết

 • Tư vấn, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ tật trí tuệ

 • Tư vấn, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ AD/HD

 • Tư vấn, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ chậm nói

 • Hỗ trợ, đào tạo chuyên môn cho giáo viên chuyên biệt, hoà nhập

 • Nghiên cứu hỗ trợ cho trẻ tự kỉ

 • Nghiên cứu hỗ trợ cho trẻ khuyết tật trí tuệ

 • Nghiên cứu hỗ trợ cho trẻ  AD/HD

 • Nghiên cứu hỗ trợ cho trẻ chậm nói

Ngôn ngữ (1)